fbpx
Hoppa till innehåll

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR HORSE HAYTEC OY:S KUNDREGISTER

1. REGISTERANSVARIG

Horse Haytec Oy (FO-nummer 3086990-3)
 Paratiisikuja 35, 04390 Jäniksenlinna
t.el. 040 538 3143

2. KONTAKTPERSON I ÄRENDEN SOM GÄLLER REGISTRET

Reino Yli-Piipari
tel. 040 538 3143
reino.yli-piipari@horsehaytec.fi

3. REGISTRETS NAMN

Horse Haytec Oy:s kundregister

4. RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE MED HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med Horse Haytec Oy:s kundregister är att ta kontakt med kunderna, upprätthålla kundrelationer och kommunicera. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Data som lagras i Horse Haytec Oy:s kundregister är information som kommer från kunden. Dessa inkluderar till exempel information som erhållits genom formuläret ”kontakta oss”:
• Personens namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Adress

Övriga uppgifter som kunden har lämnat:
• Företagsnamn
• FO-nummer
• Information om produkter/tjänster som beställts
• Faktureringsinformation
• Information om de produkter/tjänster som beställts och deras ändringar
• Kunden ansvarar för informationens riktighet och uppdaterar den efter behov.

6. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Data som lagras i Horse Haytec Oy:s kundregister är information som samlats in från kunden själv.

7. REGELMÄSSIG ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER

Uppgifterna i kundregistret lämnas inte ut regelbundet till tredje part. Uppgifter kan publiceras i den utsträckning som avtalats med kunden.

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Uppgifterna i Horse Haytec Oy:s kundregister hanteras med vederbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas av informationssystemen skyddas på lämpligt sätt. När registeruppgifter lagras på Internet-servrar, skyddas hårdvarans fysiska och digitala informationssäkerhet på ett lämpligt sätt.

Horse Haytec Oy säkerställer att lagrade uppgifter samt nyttjanderätter av servrar och andra kritiska uppgifter som är viktiga för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av medarbetare till vars arbetsbeskrivning det hör att behandla personuppgifter. Vi lagrar personuppgifter i kundregistret endast så länge det är nödvändigt för att sköta och upprätthålla kundrelationen. Onödiga eller inaktuella uppgifter avlägsnas på lämpligt sätt.

9. RÄTT TILL INSYN OCH RÄTTELSE AV UPPGIFTER

Alla som finns med i Horse Haytec Oy:s kundregister har rätt att granska eller uppdatera de uppgifter om dem som är sparade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av bristfälliga uppgifter.  Personer som är med i kundregistret har även rätt att begära att deras personuppgifter raderas helt ur registret (”rätten att bli bortglömd”).

Om du vill granska eller radera de uppgifter som vi har lagrat i kundregistret om dig, eller kräva rättelse av dem ska en skriftlig begäran skickas till Horse Haytec Oy. Du kan också kontakta personen som är ansvarig för kundregistret direkt så att vi kan ordna ett möte för att hantera begäran om kontrollförfrågan.

Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be personen legitimera sig. Den registeransvarige ska svara på kundens begäran inom den tidsfrist som fastställts i EU:s dataskyddsförordning, inom en månad

Osoite:

Horse Haytec Oy 
Paratiisikuja 35
04390 Jäniksenlinna 
Suomi